INTERNETINĖS SVETAINĖS www.klaipeda-tours.com NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1.Bendrosios nuostatos
Svetainę ir jos Turinį administruoja UAB “Klaipėda Tours” įpareigotas asmuo arba įmonė, atsakinga už svetainės veikimą ir administravimą. Šios svetainės teikiama informacija yra susijusi su kelionėmis ir turizmo paslaugomis. Šiomis naudojimosi Svetaine Taisyklėmis yra nustatyta Svetainės naudojimo tvarka, svetainės Turinio naudojimosi teisės ir kitos Svetainės naudojimosi sąlygos bei Administratoriaus ir Vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybės. Naudojimosi Taisyklės yra privalomos visiems Svetainės Vartotojams ir Administratoriui. Svetainės Vartotojas patvirtina savo sutikimą su šiomis naudojimosi Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis paspausdamas “Sutinku su toliau pateiktomis Naudojimo taisyklėmis”.

2. Vartotojai ir teikiamos paslaugos
2.1. Vartotojai gali nemokamai naudotis visa Svetainėje esančia informacija tik asmeniniais nekomerciniais tikslais ir nepažeisdami autorinių Svetainės kūrėjų, Svetainės informacijos nuosavybės ir naudojimo teisių taip, kaip tai nurodo Lietuvos Respublikos teisės aktai.
2.2. Visais atvejais Svetainės taisykles ar turinį yra draudžiama kopijuoti ir naudoti kitų portalų, vidinių informacinių sistemų pagrindu siekiant gauti tiesioginės ir netiesioginės naudos už šios informacijos platinimą ar teisę naudoti trečioms šalims.

3. Vartotojo ir administratoriaus teisės ir pareigos
3.1. Vartotojas turi teisę:
1. Atitinkamai pagal bendras sąlygas aprašytas 2.1 punkte, laikydamasis Svetainės naudojimosi Taisyklių sąlygų, naudotis svetainės Turiniu.

3.2. Vartotojas įsipareigoja:
1. Naudotis Svetaine tik griežtai laikydamasis visų Taisyklių sąlygų;
2. Nenaudoti iš Svetainės ar jos Administratoriaus gautos informacijos neteisėtiems veiksmams atlikti;
3. Svetaine naudotis tik tokiu būdu, kuris negali sukelti pavojaus Svetainės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine.

3.3. Administratorius įsipareigoja:
1. Administruoti Svetainę ir, atsižvelgiant į šių Taisyklių nuostatas, sudaryti sąžiningiems Vartotojams galimybę naudotis Svetaine bei jos paslaugomis.
2. Dėti visas pastangas nepertraukiamam ir tinkamam Svetainės darbui užtikrinti, bei Svetainės gedimams operatyviai taisyti.
3. Gautus duomenis apie Vartotoją laikyti saugiai ir nenaudoti jų neteisietiems veiksmams atlikti, taip pat nesudaryti sąlygų tretiesiams asmenims jais pasinaudoti, nebent to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

3.4. Administratorius turi teisę:
1. Keisti Svetainės teikiamos informacijos/paslaugų asortimentą, formą ir kainas.
2. Keisti šios Svetainės naudojimosi Taisykles.
3. Pagal poreikį perleisti savo teises ir pareigas, susijusias su šiose Taisyklėse nurodytų tikslų vykdymu, kylančias iš Taisyklių ir Svetainės administravimo tretiesiems asmenims be Vartotojo sutikimo.


4. Kitos šalių atsakomybės
4.1. Administratorius atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šiose Taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuotse tinkamą vykdymą.
4.2. Administratorius garantuoja, kad visos jo teikiamos paslaugos yra teisėtos ir atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatas.
4.3. Svetainėje gali būti skelbiamos nuorodos į kitus tinklapius arba informacija iš kitų tinklapių, kurie priklauso ir yra administruojami ne Administratoriaus. Tokios nuorodos ir informacija yra publikuojamos tik Vartotojų patogumui. Administratorius nekontroliuoja šių svetainių ir jų turinio ir atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės už šiuos tinklapius ir informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, svetainių saugumą, jose skelbiamos informacijos turinį bei formą.
5. Kitos sąlygos
5.1. Vartotojas besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius neribotą laiką valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Vartotojo duomenis, įskaitant asmens duomenis, ir naudotų juos Taisyklių vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams.
5.2. Svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Administratoriaus veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Sudaryta: 2020 lapkritis

Susisiekite